• Lexia
   
   
   
  Chandler Reading Specialists:
   
  Amy Bruno
  abruno@duxbury.k12.ma.us
   
  Kristin Thomas
  kthomas@duxbury.k12.ma.us
   
  Kellie Powers
  kpowers@duxbury.k12.ma.us
   
   
  owl